نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 کارشناس آب منطقه‌ای، ساری، ایران

10.22103/nrswe.2022.19510.1004

چکیده

افزایش جمعیت در سطح دنیا و بالا رفتن میزان تقاضای آب در اکثر نقاط دنیا، مشکلات زیادی را در توزیع و تخصیص منابع آبی در بخش­های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی به­وجود آورده است. دشت اردبیل به­دلیل قرار گرفتن در اقلیم سرد و خشک در تأمین آب مصرفی بخش­ کشاورزی با مشکل کم­آبی مواجه است. یکی از راه­کارهایی که می­تواند تا حدودی این مشکل را حل کند مدیریت جامع آب است که یک روش اقتصادی دارای اهمیت بوده و با ارزش­گذاری می­توان بین عرضه و تقاضای آب تعادل ایجاد کرد. در این مطالعه برای تعیین ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات سیب­زمینی و یونجه از روش تابع تولید استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که متوسط مقدار تولید نهایی نهاده آب آبیاری برای محصول سیب‌زمینی و یونجه به‌ترتیب برابر با 459/0 و 125/0، با ارزش اقتصادی 8/11486 و 4/2759ریال بر مترمکعب می‌باشد. همچنین بالاترین میزان مصرف آب در تولید سیب‌زمینی و یونجه به ترتیب برابر با 14400 مترمکعب و 10000 مترمکعب در هکتار و میانگین مصرف آب به ترتیب برابر با 03/12091 و 52/6786 مترمکعب در هکتار به‌دست آمد. در نتیجه با آگاهی دادن به کشاورزان بابت پیامدهای برداشت بی­رویه از منابع آبی و اصلاح قیمت آب کشاورزی بر اساس ارزش نهایی تولید، می‌توان از هدررفت و مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Function of Production and Economic Value of Water Input in Potato Production and Alfalfa in Ardebil Plain

نویسندگان [English]

 • Rassol Nouri khajebelagh 1
 • Mohammadreza Khaledian 2
 • Mohammad Kavosi-kalashemi 3
 • Mohammadtaghi Azimi 4

1 PhD student of Water Engineering, Sari University of Agriculture and Natural Resources, Sari, Iran

2 Department of Water Engineering, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

3 - Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

4 Regional water expert, Sari, Iran

چکیده [English]

Population growth around the world and rising water demand in most parts of the world have caused many problems in distributing and allocating water resources in different sectors of drinking, industry and agriculture. Ardebil Plain has a shortage of water due to its cold and dry climate in providing water consumption of agriculture. One of the ways that can some extent solve this problem is comprehensive water management, which is an important economic method and values ​​can be balanced between supply and water demand. In this study, the production function was used to determine the economic value of water in the production of potato and alfalfa products. The results showed that the average final production of irrigation water input for potato and alfalfa product was 0.459 and 0.25, with economic value of 11486.86 and 2759.4 Rials per cubic meter respectively. Also, the highest amount of water consumption in potato and alfalfa production was obtained by 14400 cubic meters and 10,000 cubic meters, respectively, and average water consumption, respectively, was 12.03 and 6786.52 cubic meters, respectively. As a result, by informing farmers about the consequences of unnecessary harvesting of water resources and reforming agricultural water prices based on the ultimate value of production, the loss and unnecessary consumption of water in the agricultural sector can be prevented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Production functions
 • Ardebil plain
 • Performance
 • Agriculture
 • Fertilizer
 • Manpower
 1. Asaadi M., Vakilpoor M., Mortazavi S., and Nemati Faraj T. 2019. Estimating the economic value of water using willingness to pay of potato farmers and the value of marginal product. Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(4): 1023-1037. (In Persian)
 2. Asadi, H., Soltani, G., and Torkamaani J. 2007. Irrigation water pricing in iran (a case study on land downstream of Taleghan dam). Eqtesad-E Keshavarzi Va Towse'e, 15(58): 61-90. (In Persian)
 3. Azkia, M., and Darban-Astaneh A.R. 2018. Research applications. Kayhan Publications. Iran. (In Persian)
 4. Bartlett, J.E., Kotrlik, J.W., and Higgins C.C. 2001. Organizational Research: Determining appropriate sample size in survey research. Information Technology, Learning, and Performance Journal. 19(1): 43-50 (Spring).
 5. Debertin D.L. 1997. Agricultural production economic, (M. Mosa Nejad and R. Najarzadeh, Trans), institution of economic research, Tarbiat Modares University.
 6. Fan, Y., Wang, C., and Nan Z. 2014. Comparative evaluation of crop water use efficiency, economic analysis and net household profit simulation in arid Northwest China. Agricultural Water Management, 146: 335-345.
 7. Ghaderzade, H., Haji Rahimi, M., and Abdul Quzuljeh A. A. 2013. Determining the economic value of irrigation water in potato production by method of estimating production function in Hamadan spring plain. First National Conference on Water Crisis, Isfahan, Khorasgan Azad University. (In Persian)
 8. Ghaderzade, H., and Jazayeri 2018. Determination of Economic Value Of Water And Its Demand Function Production for Alfalfa Crop in Kurdistan Province (Case Study: Dehgalan Plain). Journal Of Agricultural Economics Research, 10 (39): 23-53. (In Persian)
 9. Green W.H. 1993. Econometric Analysis. Macmillan publishing company, New York.
 10. Halter, A.N., Carter, H.O., Hocking J.G .1957. A note on the transcendental production function. Farm Econ, 966–974.
 11. Jalil Piran H. 2012. The Role of Water Price in Agriculture on Balance of Water Resources. Economic Journal of Economic Issues and Policy Review2: 119-128. (In Persian)
 12. Mousavand, S., and Ghafari H. 2016. Estimating Economic Value of Water In Onion Production In Zanjanrud Basin. Iranian Journal of Water Research In Agriculture (Formerly Soil And Water Sciences), 29(4): 547-557. (In Persian)
 13. Muchara, B., Ortmann, G., Mudhara, M. and Wale E. 2016. Irrigation water value for potato farmers in the Mooi River irrigation scheme of KwaZulu-Natal, South Africa: A residual valueapproach. Agricultural Water Management, 164(2):243-252. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2015.10.022
 14. Nouri-Khajehbolagh, R., Khaledian, M. and Kavoosi-Kalashami M. 2020. Comparison of Water Productivity Indicators for Major Crops in Ardabil Plain. Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 14(3): 894-904. (In Persian)
 15. Sadr Ghaeini, S., Nakhjavani Moghadam, M., and Baghani J. 2010. The Effect of Planting Pattern And Different Levels Of Water Application on Yield of Potato In Drip Irrigation (Tape). Iranian Journal Of Irrigation And Drainage, 4(1): 99-108. (In Persian)
 16. Sanei, K., and Hassanpour 2009. Investigating the status of water productivity based on BPD and CPD indexes in Dez Irrigation Network and providing appropriate solutions. The 6th drainage and environmental technical workshop. National Committee on irrigation and drainage.