مدیر مسئول


سودابه گلستانی کرمانی استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

سردبیر


سعید اسلامیان استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


سعید اسلامیان استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


سید علی اکبر صالحی نیشابوری استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

اعضای هیات تحریریه


سعید برومند نسب استاد دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

اعضای هیات تحریریه


مسعود نوشادی استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه شیراز

اعضای هیات تحریریه


علی شاهنظری استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اعضای هیات تحریریه


سید حسن طباطبائی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

اعضای هیات تحریریه


بهرام بختیاری دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اعضای هیات تحریریه


محمد مهدی احمدی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان