اهداف و چشم انداز

نشریه پژوهشهای نوین در مهندسی آب پایدار یک دو فصلنامه علمی  است  که نتایج  تحقیقات در تمامی موضوعات مربوط به حوزه مهندسی آب را پس از انجام داوری در قالب مقالات علمی منتشر می‌نماید. هدف اصلی این نشریه معرفی و انتشار جدیدترین دستاوردهای محققین و اساتید در خصوص مسائل مربوط به  مهندسی آب با رویکرد تسریع در فرآیند داوری و انتشار مقالات می‌باشد.

 

انواع مقالات پذیرفته شده عبارتند از:

مقالات پژوهشی

مقالات مروری

یادداشت فنی