راهنمای نگارش مفالات برای ارسال و چاپ در نشریه " پژوهش های نوین در مهندسی آب پایدار"

  • مقاله ای که دستورالعمل ذکر شده را نداشته باشد، در جلسه هیات تحریریه مطرح نخواهد شد. 
  • مقالات توسط هیات تحریریه و با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت تصویب بر طبق ضوابط نشریه به چاپ خواهد رسید.
  • مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده (گان) است.
  • هیات تحریریه در رد یا قبول یا ویرایش مقالات مجاز است.
  • اعمال تغییرات در هر یک از بخش های مقاله بعد از اعلام پذیرش پذیرفته نیست.
  • مستندات و مدارک مربوط به داوری کلیه مقالات در هیات تحریریه نشریه محرمانه بوده و هیات تحریریه نسبت به ارائه مدارک مربوط به مقالاتی که مورد پذیرش قرار نگرفته اند، متعهد نمی باشد.
  •  عدم رعایت شیوه نامه فوق موجب تاخیر در پذیرش و رفت و برگشت های مکرر و زمان بر مقاله خواهد شد.
  • لازم است نویسنده مسئول نسبت به تکمیل و بارگذاری فرم های تعهد نامه، تعارض منافع و چک لیست در سامانه اقدام نماید.

برای دریافت دستورالعمل تهیه مقاله اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فرم تعهد نامه اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیلک کنید.

برای دریافت چک لیست اینجا را کلیک کنید (لطفاً چک لیست را در قالب فایل های تکمیلی/اضافی در سامانه بارگذاری نمایید)