پژوهش‌های نوین در مهندسی آب پایدار یک نشریه با بازبینی دوسوناشناس است. مقالاتی که به این نشریه ارسال می‌شوند، در صورتی ‌که از نظر علمی مناسب باشند، حداقل برای 3 داور ارسال می‌شوند.

نویسنده مسئول

- ثبت نام نویسنده مسئول از طریق سامانه نشریه  

- ثبت مشخصات نویسندگان مقاله در سامانه

- بارگذاری مقاله و فرم‌های لازم (چک‌لیست، تعهد نامه ، فرم تعارض منافع ، داوران پیشنهادی)

نویسندگان

-نویسندگان محترم با مراجعه به سایت می توانند مقاله ارسال شده و مراحل آن را در قالب نویسنده همکار مشاهده نمایند.

دبیرخانه نشریه

- دریافت مقاله توسط کارشناس نشریه (مقاله در صورت دارا نبودن فرمت، تعهد نامه و فرم‌ها و هم‌چنین وجود نقص در درج اسامی نویسندگان برگشت داده می‌شود)

- ارسال مقاله برای اعضا هیات تحریریه و تعیین داوران

- ارسال مقاله برای داوری (حداقل 3 داور)، متوسط زمان انجام این مراحل توسط دبیر خانه حدود 10 روز خواهد بود.

نویسنده مسئول

- در صورت دریافت دو پاسخ مثبت از سوی داوران، ارسال مقاله برای نویسنده مسئول جهت انجام اصلاحات انجام می شود.

- در صورت دریافت پاسخ­های منفی توسط داوران، مقاله رد می‌شود.

- در صورت انجام اصلاحات توسط نویسنده مسئول و ارسال مجدد آن به نشریه، مقاله برای داور تطبیقی ارجاع می‌شود.

- در صورت مثبت بودن پاسخ داور تطبیقی، درخواست پرداخت هزینه انتشار از طریق ایمیل به نویسنده مسئول اطلاع‌رسانی می‌شود.

- در صورت منفی بودن پاسخ داور تطبیقی، مقاله مجدد جهت انجام اصلاحات به نویسنده مسئول برگشت داده می شود.

- در صورت پرداخت هزینه و تایید نشریه، نامه پذیرش اولیه از سوی نشریه صادر می شود.  زمان انجام این مراحل به همکاری داوران و نویسنده مسئول بستگی دارد و به طور میانگین 30 الی 45 روز خواهد بود.

دبیرخانه نشریه

- ارسال نامه پذیرش اولیه برای نویسنده مسئول

- انجام امور ویرایشی، صفحه آرایی و تایید نهایی نویسنده مسئول

- پذیرش نهایی و قرار گرفتن در نوبت چاپ .زمان انجام این مراحل به طور متوسط 20 روز خواهد بود.

 

                                                  فلوچارت فرآیند بررسی و انتشار مقالات